[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><u>Pol&iacute;tica de Privadesa (RGPD)<\/u><br \/>&nbsp;<br \/><strong>Responsable<\/strong><strong>Tractament:<\/strong>: Immobles Bages&nbsp; - 42396859Q, amb domicili a&nbsp; Carrer de la S&egrave;quia 28.&nbsp; 08242 Manresa. Tel&egrave;fon 651430088 i mail: info@immoblesbages.com<br \/><u>FINALITAT<\/u><br \/>La finalitat de la creaci&oacute;, exist&egrave;ncia i manteniment &eacute;s el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder complir amb la nostra relaci&oacute; comercial, i realitzar la facturaci&oacute; del mateix.<br \/>&nbsp;<br \/><u>LEGITIMACI&Oacute;<\/u><br \/>La base legal per al tractament de les seves dades &eacute;s l'execuci&oacute; de la relaci&oacute; comercial entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informaci&oacute; personal es conservar&agrave; mentre es mantingui la relaci&oacute; comercial o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.<br \/><u>COMUNICACIONS&nbsp; COMERCIALS<\/u><br \/>Aix&iacute; mateix, i en base al seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informaci&oacute; comercial sobre els nostres productes i novetats a trav&eacute;s de correu electr&ograve;nic. Aquest consentiment podr&agrave; ser revocat en qualsevol moment a trav&eacute;s del nostre correu electr&ograve;nic info@immoblesbages.com<br \/>&nbsp;<br \/><u>PER&Iacute;ODE DE CONSERVACI&Oacute;<\/u><br \/>Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relaci&oacute; comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals<br \/>&nbsp;<br \/><u>DESTINATARIS<\/u><br \/>Mentre duri el tractament de les dades de l'interessat&nbsp; Immobles Bages&nbsp; no cedir&agrave; les dades a tercers, llevat que hi hagi obligaci&oacute; legal.<br \/>&nbsp;<br \/>En els sup&ograve;sits que, per a la realitzaci&oacute; de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i \/ o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzar&agrave; degudament el preceptiu contracte d'encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l'interessat davant de tercers.<br \/>&nbsp;<br \/><em><u>DRETS<\/u><\/em><br \/>Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de car&agrave;cter personal, aix&iacute; com a sol&middot;licitar-ne la rectificaci&oacute; de les inexactes o, si escau, sol&middot;licitar la supressi&oacute; quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, aix&iacute; com retirar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposici&oacute; al tractament de les seves dades per a l'enviament d'informaci&oacute; publicit&agrave;ria per via electr&ograve;nica. Tamb&eacute; pot exercir el seu dret a la limitaci&oacute; del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides per&ograve; el tractament de les mateixes estar&agrave; subjecte a limitacions.<br \/>Els exercicis de portabilitat i automatitzaci&oacute; de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.<br \/>&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

Política de Privadesa (RGPD)
 
ResponsableTractament:: Immobles Bages  - 42396859Q, amb domicili a  Carrer de la Sèquia 28.  08242 Manresa. Telèfon 651430088 i mail: info@immoblesbages.com
FINALITAT
La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder complir amb la nostra relació comercial, i realitzar la facturació del mateix.
 
LEGITIMACIÓ
La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la relació comercial entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.
COMUNICACIONS  COMERCIALS
Així mateix, i en base al seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació comercial sobre els nostres productes i novetats a través de correu electrònic. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic info@immoblesbages.com
 
PERÍODE DE CONSERVACIÓ
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals
 
DESTINATARIS
Mentre duri el tractament de les dades de l'interessat  Immobles Bages  no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.
 
En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d'encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l'interessat davant de tercers.
 
DRETS
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades per a l'enviament d'informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.
Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.
 


Cargando datos. Un momento, por favor...